Image00008

OlsztynZamek Kapitu³y Warmiñskiej w Olsztynie – wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim. Zamek stanowi³ siedzibê administratora dóbr ziemskich kapitu³y warmiñskiej. Najs³awniejszym administratorem pe³ni¹cym te obowi¹zki w latach 1516-1521 by³ Miko³aj Kopernik. Najwiêksza sala ekspozycyjna to dawny refektarz z finezyjnym sklepieniem kryszta³owym z ok. 1520. Obecnie w zamku mieœci siê Muzeum Warmii i Mazur.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *